پیرو دعوت از کلیه اعضای موسسه انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت خراسان رضوی به شماره ثبت ۶۹۶۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول , راس ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در نشانی خیابان شهید چمران ، رو به روی چمران ۵ دفتر انجمن با حضور بیش از نصف بعلاوه یک اعضای موسسه , با دستور جلسه زیر برگزار گردید .

 

ردیف اسامی  کد ملی شماره تماس شهرستان
۱ مصطفی ابارشی ۰۷۹۵۰۲۰۰۳۱ ۰۹۱۵۱۷۴۰۱۶۱ سبزوار
۲ دانیال فرازمهر ۱۰۵۰۳۸۰۱۶۹ ۰۹۱۵۳۵۱۸۶۹۶ نیشابور
۳ مهدی زبانبر ۶۵۰۰۰۵۹۱۱۵ ۰۹۳۷۶۶۲۳۷۸۴ قوچان
۴ آقای مجتبی احمدی ۰۸۲۸۰۰۸۷۲۸ ۰۹۳۰۸۹۸۹۷۷۲ شیروان
۵ فاطمه عربی خوان ۰۹۰۰۱۵۰۱۰۶ ۰۹۱۵۱۳۲۸۷۹۹ کاشمر
۶ امیر رضا حیدری ۵۶۲۰۰۳۱۲۲۵ ۰۹۱۹۶۱۳۰۹۷۳ گناباد