کتاب مدیریت زخم Wound Management

  • فصل ۱ / آناتومی فیزیولوژی پوست / Anatomy of skin physiology
  • فصل ۲ / ترمیم زخم / Wound Healing
  • فصل ۳ / ارزیابی زخم بیمار / Patient Wound Assessment
  • فصل ۴ / اصول کلی مدیریت زخم تنظیم هدف و حمایت سیستمیک / General Principles of Wound Management Goal setting and systemic support
  • فصل ۵ / آموزش به بیمار / Patient Education
  • فصل ۶ / ارزیابی و حمایت تغذیه‌ای مرتبط با ترمیم زخم / Evaluation and nutritional support related to wound healing
  • فصل ۷ / اصول کلی درمان موضعی / General principles of topical treatment
  • فصل ۸ / پاکسازی زخم و انتخاب پانسمان / Wound Cleansing and Dressing Selection
  • فصل ۹ / قواعد و دستورالعمل‌های دبریدمان زخم / Rules and Instructions for Wound Debridement
  • فصل ۱۰/ ارزیابی و مدیریت زخم‌های عفونی / Evaluation and Management of Infectious Wounds

کتاب مدیریت زخم Wound Management

اولین کتاب مرجع مدیریت زخم در ایران در دو نسخه رنگی و دانشجویی به صورت سیاه و سفید با ترجمه اساتید برجسته و درمانگر زخم پس از چهار سال بررسی و تحقیق منتشر گردید.

این کتاب شامل ۱۰ فصل می باشد که به صورت کامل به توصیف آناتومی و و فیزیولوژی پوست و بافت نرم و تغییرات آن در طول زندگی و سنین مختلف و چگونگی حفظ سلامت پوست پرداخته است .