هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آماده سازی است ، کار سخت ، و یادگیری از شکست.

- پل تورنیر
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

مدیریت درد و چرا اینقدر شخصی است

قراردادن HTML امکان‌پذیر نیست
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

چرا پزشکان دور از ذهن پرستاران دور نمی شوند؟