۱. خدمات آموزشی حضوری و آنلاین به درمانگران بر اساس کتاب های مرجع جهت ارتقا سطح علمی آنان تا خدمات بهتری به بیماران ارایه شود.

۲. تهیه و تنظیم جدیدترین مقالات آموزشی 

۳. جمع آوری اطلاعات درمانگران جهت معرفی به بیماران در سراسر کشور

۴. رتبه بندی درمانگران و اعطای شماره درمانگری بر اساس سابقه و مدارک علمی تا بیماران در انتخاب درمانگر خود با وسعت نظر بیشتری اقدام نمایند.

۵. کمک و مشاوره به بیماران دارای زخم و ارتباط گیری با خیرین جهت کمک به بیماران نیازمند